Навигация

Нормативни актове и официални документи

НАРЕДБА № IЗ-1011 ОТ 4 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

НАРЕДБА № IЗ-1011 ОТ 4 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.68 от 22 Август 2006г., изм. ДВ. бр.9 от 29 Януари 2008г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за планиране, организиране, провеждане, контрол и отчитане на професионалното обучение на служителите от МВР.

 

Чл. 2. Професионалното обучение на служителите от МВР се планира, организира и провежда с откъсване и без откъсване от работа.

 

Глава втора.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА

Раздел I.
Учебно-планова документация

Чл. 3. Професионалното обучение с откъсване от работа се организира и провежда по:

1. каталог на курсовете за професионално обучение;

2. график за професионално обучение.

 

Чл. 4. (1) Каталогът систематизира информацията за предназначението, структурата, тематичния обхват, учебните дисциплини, хорариума от учебни часове и формите на провеждане на курсовете за професионално обучение с откъсване от работа по обучаващи структурни звена и видове професионално обучение.

(2) В каталога за всеки курс се определя точкова скала за оценка нивото на придобитата професионална квалификация.

(3) Каталогът се разработва от обучаващите структурни звена и дирекция "Човешки ресурси", съгласува се с основните структурни звена и се утвърждава от главния секретар на МВР и заместник-министър на вътрешните работи.

 

Чл. 5. (1) Графикът за професионално обучение разпределя видовете курсове за професионално обучение с откъсване от работа по обучаващи структурни звена, като определя продължителност, време за провеждане и участници, разпределени по учебни смени и определени по категории и длъжности.

(2) Графикът се разработва от дирекция "Човешки ресурси" и обучаващите структурни звена, съгласува се с основните структурни звена и се утвърждава от главния секретар на МВР.

(3) Графикът обхваща едногодишен период, за който се планират две смени на курсовете за първоначално професионално обучение и най-малко по четири смени на курсовете за повишаване на професионалната квалификация, професионална специализация и актуализация на професионалната квалификация.

 

Чл. 6. (1) Професионалното обучение в обучаващите структурни звена на МВР се извършва по учебно-планова документация, състояща се от:

1. учебна програма за всеки конкретен курс;

2. тематични планове по учебните дисциплини, включени в учебната програма;

3. учебни разписания.

(2) Учебно-плановата документация по ал. 1, т. 1 и 2 се:

1. изготвя от обучаващите структурни звена на МВР в съответствие с каталога;

2. съгласува от обучаващите структурни звена на МВР със заинтересованите основни структурни звена на МВР не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 20 календарни дни преди началото на съответния курс;

3. утвърждава от ръководителя на обучаващото структурно звено не по-късно от 10 работни дни преди началото на съответния курс.

(3) Учебните разписания се изготвят от обучаващите структурни звена и се утвърждават не по-късно от 3 работни дни преди началото на конкретния курс или негова обособена част - модул или етап.

 

Раздел II.
Провеждане на професионалното обучение с откъсване от работа

Чл. 7. (1) Изпращането на служители от МВР на курсове за професионално обучение се извършва със заповед на главния секретар на МВР, а в негово отсъствие - на директора на дирекция "Човешки ресурси".

(2) Проектите на заповедите по предходната алинея се изготвят от дирекция "Човешки ресурси" по предложение на съответната конкурсна комисия или на компетентния орган - за курсовете за актуализация на професионалната квалификация.

 

Чл. 8. При прекратяване или прекъсване на професионалното обучение на специализант или обучаем по причини, определени в правилниците за организацията и дейността им, обучаващите структурни звена на МВР изпращат в тридневен срок чрез директора на дирекция "Човешки ресурси" до главния секретар на МВР предложение за отмяна изпращането на служителя на курс за професионално обучение.

 

Чл. 9. (1) Обучаващите структурни звена на МВР издават документи, удостоверяващи придобитата професионална квалификация, само за курсове, включени в каталога, и с хорариум не по-малък от 30 учебни часа.

(2) Удостоверяващите документи се издават в четиринадесетдневен срок след завършването на курса и се изпращат до звеното "Човешки ресурси", обслужващо структурното звено, в което служителят изпълнява държавната служба в МВР.

 

Чл. 10. В срока по чл. 8 звената "Човешки ресурси" прилагат удостоверяващите документи към ЛКД на служителя и въвеждат данните в АИС за управление на човешките ресурси.

 

Раздел III.
Видове професионално обучение с откъсване от работа

Първоначално професионално обучение

Чл. 11. Чрез първоначалното професионално обучение стажантите по чл. 181, ал. 1 ЗМВР придобиват базови професионални знания и умения за изпълнение на задачите и дейностите на МВР по:

1. опазване на обществения ред и противодействие на престъпността;

2. осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност и защита на населението;

3. осъществяване защита на националната сигурност от действия на чужди специални служби, организации и лица.

 

Чл. 12. Първоначалното професионално обучение се реализира в базов и специализационен етап, включващи самостоятелни теоретични и теоретико-практически модули и практически стажове.

 

Чл. 13. (1) Базовият етап има за цел придобиване на фундаментални теоретико-практически знания за изпълнение на задачите и дейностите на основното структурно звено.

(2) Специализационният етап има за цел придобиване на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения на длъжностите от професионалното направление, за което е спечелен конкурсът.

 

Чл. 14. Теоретичните и теоретико-практическите модули се провеждат в обучаващите структурни звена и завършват с полагане на изпити.

 

Чл. 15. (1) По време на практическите стажове специализантите и обучаемите преминават практическо професионално обучение в структурно звено с компетентност на територията на административно-териториалната област, за която е спечелен конкурсът.

(2) Практическите стажове се провеждат по специализирана учебна документация, разработена от обучаващите структурни звена, съгласувана с основните структурни звена и утвърдена от главния секретар на МВР.

 

Чл. 16. Оценките на знанията и уменията, придобити от стажантите по време на теоретичните и теоретико-практическите модули и практическите стажове, участват при формирането на резултатите от първоначалното професионално обучение.

 

Повишаване на професионалната квалификация

Чл. 17. Повишаването на професионалната квалификация е професионално обучение за разширяване на професионалните знания и умения след спечелен конкурс за израстване в категория.

 

Чл. 18. (1) Обучението се провежда в съответствие с категорията, за която е обявен и спечелен конкурсът.

(2) По време на курса се придобиват знания и умения за изпълнение на функциите в по-високата категория и длъжностните задължения в рамките на длъжността, за която се обучават класираните служители.

 

Чл. 19. Курсовете за повишаване на професионалната квалификация се реализират в базов и специализационен модул.

 

Чл. 20. (1) Базовият модул има за цел да даде знания и умения за изпълнение на функциите в по-високата категория.

(2) Специализационният модул е предназначен за даването на знания и умения за изпълнение на длъжностните задължения на конкурсната длъжност.

 

Чл. 21. Повишената професионална квалификация се удостоверява с документ за успешно завършен курс и е основание за присъждане на по-висока категория и назначаване на длъжността, за която е спечелен конкурсът.

 

Чл. 22. Държавните служители от МВР, притежаващи категория "Д" с придобито професионално образование в Академията на МВР в различна от редовна форма на обучение и спечелили конкурс за израстване в категория "Г", не подлежат на обучение за повишаване на професионалната квалификация.

 

Професионална специализация

Чл. 23. Професионалната специализация е обучение за задълбочаване на професионалната квалификация след спечелен конкурс за длъжност, изискваща специфични знания и умения.

 

Чл. 24. На обучение за професионална специализация не подлежат служителите, притежаващи необходимата професионална квалификация за заемане на спечелената конкурсна длъжност.

 

Чл. 25. Придобитата професионална специализация се удостоверява с документ за успешно завършен курс и е основание за заемане на съответната конкурсна длъжност.

 

Актуализация на професионалната квалификация

Чл. 26. Актуализацията на професионалната квалификация е професионално обучение за привеждане на професионалните знания и умения в съответствие с настъпили промени, засягащи ефективното изпълнение на длъжностните задължения.

 

Чл. 27. Курсовете за актуализация на професионалната квалификация се провеждат в обучаващите структурни звена на МВР чрез присъствени и дистанционни организационно-педагогически форми и модели.

 

Чл. 28. Обучение за актуализация на професионалната квалификация се провежда в присъствена или дистанционна форма само в случай на невъзможност за провеждането му като специална и практическа подготовка без откъсване от работа.

 

Глава трета.
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТКЪСВАНЕ ОТ РАБОТА

Раздел I.
Провеждане на професионалното обучение без откъсване от работа

Чл. 29. (1) Професионалното обучение без откъсване от работа е основна форма за поддържане устойчиво ниво на професионална квалификация в рамките на нормативно определените за заеманата длъжност правомощия.

(2) Професионалното обучение без откъсване от работа се планира, организира и провежда по видовете подготовка, определени в чл. 185 ППЗМВР.

 

Чл. 30. За провеждане на подготовката се използват педагогически форми и методи, съобразени с оперативната обстановка и съвместими с ежедневната дейност на служителите.

 

Чл. 31. (1) Физическата подготовка, подготовката по полицейска лична защита и стрелковата подготовка се планират, организират, провеждат и отчитат по утвърдени от министъра на вътрешните работи специализирани методики.

(2) Структурните звена на МВР провеждат професионалното обучение без откъсване от работа по учебно-планова документация, утвърдена от съответния ръководител на основно структурно звено.

(3) Учебно-плановата документация по ал. 2 включва тематични планове и учебни разписания.

 

Чл. 32. (1) Професионалното обучение без откъсване от работа е непрекъснат процес и се организира и отчита за едногодишен период от време.

(2) Тематиката и учебният хорариум за видовете подготовка се определят от основните структурни звена на МВР съобразно:

1. приоритетите в изпълняваните от тях задачи и дейности;

2. особеностите на оперативната обстановка;

3. нивото на подготовка и притежаваната от служителите категория.

 

Чл. 33. Видовете професионална подготовка без откъсване от работа се организират и провеждат от инструктори и обучители по структурни звена, в съответствие с потребностите от професионална квалификация.

 

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2008 г.) Професионалното обучение без откъсване от работа на служителите от националните служби може да се провежда в обучителни центрове, чието устройство и дейност се урежда със заповед на директора на националната служба.

 

Чл. 34. (1) Ръководителите на основните структурни звена утвърждават списък на обучителите по специална и практическа подготовка и на инструкторите по физическа подготовка, полицейска лична защита и стрелкова подготовка.

(2) Определените по реда на ал. 1 обучители и инструктори се подготвят от обучаващите структурни звена на МВР за провеждане на професионално обучение без откъсване от работа.

(3) За изпълнение на дейността си по обучение на служителите обучителите и инструкторите получават точки по системата за професионално развитие.

 

Раздел II.
Видове професионална подготовка без откъсване от работа

Специална и практическа подготовка

Чл. 35. (1) Годишното планиране, организиране и провеждане на специалната и практическата подготовка се осъществява по организационно-планови тримесечия.

(2) Педагогическият минимум за един организационно-планов период е 10 учебни часа.

 

Чл. 36. (1) Специалната и практическата подготовка на структурите от най-високо йерархично ниво на основните структурни звена през текущото тримесечие обхваща дейности по:

1. анализиране състоянието на оперативната обстановка и степента на изпълнение на задачите и дейностите за предходния организационно-планов период;

2. определяне тематичен обхват на специалната и практическата подготовка за следващото тримесечие;

3. разработване и изпращане до подчинените структурни звена на учебно съдържание в рамките на определения тематичен обхват и методически указания за провеждане на подготовката;

4. организиране и провеждане на подготовката в рамките на тематичния обхват, определен през предходния организационно-планов период.

(2) Специалната и практическата подготовка на звената от по-ниското йерархично ниво през текущото тримесечие обхваща дейностите по предходната алинея, както и провеждането на подготовката по тематиката, определена през предходния организационно-планов период от по-високите йерархични нива.

(3) Йерархичното ниво, до което се планира, организира и провежда специалната и практическата подготовка по реда на предходните алинеи, се определя от органите по чл. 186, ал. 1 ЗМВР.

(4) Специалната и практическата подготовка на служителите, изпълняващи държавната служба в най-ниското, определено по реда на ал. 3 йерархично ниво, включва само изучаване на тематиката, разработена от по-висшите нива.

 

Физическа подготовка

Чл. 37. (1) Физическата подготовка е основно средство за поддържане високо ниво на работоспособност, противодействие на стреса, здравословен начин на живот и има за цел:

1. физическо укрепване и възстановяване;

2. усъвършенстване на специфични двигателни навици и умения, необходими при изпълнение на професионалните правомощия.

 

Чл. 38. Физическата подготовка включва занимания с физически упражнения или вид спорт и се провежда в две основни форми:

1. индивидуална - самостоятелно провеждане по индивидуален план;

2. организирана - обща и специализирана физическа подготовка, туристически походи или вид спорт.

 

Чл. 39. Обучението по физическата подготовка се провежда в установеното за структурното звено работно време за не по-малко от 2 учебни часа седмично.

 

Подготовка по полицейска лична защита

Чл. 40. Подготовката по полицейска лична защита се провежда с цел усъвършенстване на специфични двигателни навици и умения, необходими за самозащита и пълноценна реализация на професионалните правомощия.

 

Чл. 41. Обучението по полицейска лична защита се провежда в установеното за структурното звено работно време за не по-малко от два учебни часа седмично.

 

Чл. 42. На подготовка по полицейска лична защита не подлежат държавните служители от МВР без полицейски правомощия и служителите на МВР - лица, работещи по трудово правоотношение.

 

Стрелкова подготовка

Чл. 43. Стрелковата подготовка поддържа и усъвършенства знанията и уменията за прилагане на законоустановените норми за използването на огнестрелно оръжие като крайна мярка.

 

Чл. 44. Обучението по стрелкова подготовка се провежда в установеното за структурното звено работно време за не по-малко от 4 учебни часа месечно.

 

Чл. 45. На обучение по стрелкова подготовка подлежат само държавните служители от МВР, имащи право да носят служебно оръжие, при условията и реда на инструкцията по чл. 175, ал. 5 ЗМВР.

 

Раздел III.
Ниво на професионална подготовка

Чл. 46. (1) Оценката на нивото на професионална квалификация, поддържана чрез професионално обучение без откъсване от работа, се извършва в края на едногодишния организационно-планов период.

(2) Оценяването се извършва чрез тест по специална и практическа подготовка и по ред и система, определени в специализираните методики по чл. 31, ал. 1.

 

Чл. 47. Резултатите от професионалното обучение без откъсване от работа са елемент от точковата система за оценка на професионалния опит, професионалната квалификация, изпълнението на служебните задължения, отличията и наградите на държавните служители в МВР.

 

Чл. 48. Въвеждащото обучение на служители, назначени на длъжности от списъка по чл. 196, ал. 2 ЗМВР, има за цел придобиване на знания за основните задачи и дейности на МВР и структурното звено, в което служителят изпълнява държавната служба, и не подлежи на оценка.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Служителите от МВР се изпращат за професионално обучение в други национални или чуждестранни обучаващи институции със заповед на министъра на вътрешните работи, която определя вида, условията, мястото, формата и срока на обучението.

 

§ 2. В изпълнение на международни договори и спогодби служителите от МВР се изпращат за професионално обучение в обучаващите структурни звена на МВР със заповед на главния секретар на МВР.

 

§ 3. Условията и редът за организиране на обучение на служителите от МВР в дистанционна форма се определят със заповед на главния секретар на МВР.

 

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 21, т. 7 и 11 и чл. 131, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 195 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи.

 

• Илюстрация