Навигация

Човешки ресурси

Човешки ресурси

 

 Конкурси за назначаване на държавна служба на длъжности за държавни служители по чл.142, ал.1, т.2 от ЗМВР

 

1. ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Академията на МВР

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121 К - 323/23.01.2017 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на вакантна длъжност ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР в Академията на МВР

 

 

 

2. ОБЯВЛЕНИЕ за заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (дистанционно обучение) в Академия на МВР

На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К-5331/27.12.2016 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за
заемане на 1 (една) вакантна длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ (дистанционно обучение) в сектор „Организация на учебната дейност“ към отдел „Учебна и информационна дейност“ при Академия на МВР, длъжностно ниво: 8, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 4.

 

 

 

3. ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за 2 (две) вакантни длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „Международно сътрудничество и проекти“ при Академия на МВР
На основание чл. 10а от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед рег. № 8121К-3657/16.09.2016 г. на министъра на вътрешните работи в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за заемане на
2 (две) вакантни длъжности ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ в сектор „Международно сътрудничество и проекти“ при Академия на МВР, длъжностно ниво: 6, съгласно Класификатора на длъжностите в МВР, наименование на длъжностното ниво: експертно ниво 2.

 

 

 

Конкурси за заемане на академични длъжности в Академия на МВР по ЗРАСРБ

1. Публикувани конкурси в централен ежедневник за заемане на академични длъжности „АСИСТЕНТ”

 

2. Обнародвани конкурси в "Държавен вестник“-Неофициален раздел за заемане на академични длъжности "ГЛАВЕН АСИСТЕНТ", "ДОЦЕНТ" и "ПРОФЕСОР"в Академия на МВР

 

 

 

 Програма "СТАРТ НА КАРИЕРАТА"

Информация за определената квота работни места за Академия на МВР по Програма "Старт на кариерата" и стартиралите процедури за заетост през 2017 г. са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/

Пълният комплект документи са публикувани на интернет страниците на Министерство на труда и социалната политика http://www.mlsp.government.bg и на Агенцията по заетостта http://www.az.government.bg

 

 

 

 Декларации

Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси