Навигация

Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

      Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ е носител на дългогодишна традиция в подготовката на инженерни кадри за нуждите на пожарната и аварийната безопасност в България. В него се обучават специалисти за придобиване на образователно-квалификационните степени:
      - „бакалавър-инженер“ и „магистър-инженер“ - по специалностите „Пожарна и аварийна безопасност“ и „Кризисен мениджмънт“.
и за придобиване на образователната и научна степен
      - „доктор“ - по научните специалности: „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“ и „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“.
      По време на обучението си курсантите изучават фундаменталните инженерни дисциплини, както и специални в областта на пожарното дело.
Широко са застъпени пожаро-приложният спорт, бойно-приложната и чуждоезиковата подготовка.
      Ежегодно курсантите от редовното обучение преминават едномесечен практически стаж в поделенията на МВР, което им позволява да приложат знанията си на практика.
Преподавателският състав на факултета се състои от висококвалифицирани специалисти по изучаваните дисциплини. Лекторският курс по всички учебни дисциплини се провежда от хабилитирани преподаватели - доценти и професори.

 

Подробна информация за учебните програми и планове може да се получи в сградата на ф-т ПБЗН - гр. София, ж.к. Илинден, ул. Пиротска 171, ст.303, тел.:98 21 075, 98 21 069.