Навигация

Факултет "Полиция"

РЪКОВОДСТВО НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

 ДЕКАН

 

комисар доц. д-р Иван Петров Видолов
Роден на 24 декември 1973 г. в гр. Габрово


Образование:


1998 г. - Академия на МВР, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, бакалавър
2002 г. - Бургаски свободен университет, специалност „Право“, магистър
2007 г. - Доктор по право
2012 г. - Доцент


Професионален стаж:


1998 - 2005 г. - оперативен работник, разследващ полицай в ОДМВР - София
2005 - 2009 г. - асистент - главен асистент в катедра „Наказателноправни науки“ при факултет „Полиция“, АМВР
2009 - 2012 г. - Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ при факултет „Полиция“, АМВР
2012 - 2014 г. - Зам.-декан на факултет „Полиция“, АМВР
2014 г. - Декан на факултет „Полиция“, АМВР


Научни публикации:


„Разкриване и разследване на престъпления, свързани с избягване на данъчни престъпления“ (2008); „Тактика на освидетелстване в досъдебното производство“ (2011); „Престъпления против избирателното право. Методика за разследване“ (2011 - в съавторство) и др.


Владее английски език


 

ЗАМЕСТНИК-ДЕКАН

комисар доц. д-р Румен Лазаров Сорошилов

Роден на 07.07.1962 г. в гр. София

Семейно положение: женен, с една дъщеря

Образование:

- 1982-1986 г. – магистърска степен, редовно обучение, факултет ІІ, Висша специална школа на МВР, гр. София;
- 2003 - 2007 г. - образователна и научна степен „доктор“, с дисертация „Криминалистическо изследване на следи от огнестрелни оръжия“, Академия на МВР, гр. София;

Професионална кариера:

- 1986 г. - 1992 г. – оперативен работник  в отдел „Криминален“ на 06 Районно управление на МВР - СДВР;
- 1992 г.- 2012 г. на различни преподавателски длъжности, до ръководител на секция в Академия на МВР;
- 2012 г. – доцент в катедра „Специална полицейска тактика“, факултет „Полиция“;
- 2012 г. – ръководител на  катедра „Специална полицейска тактика“, факултет „Полиция“;
- 2014 г. – заместник-декан на факултет „Полиция“, Академия на МВР.

Научна продукция

- Учебници:
- „Стрелкова подготовка“- в две части (2004 и 2005 г.), изд. Академия на МВР, първата част е в съавторство;
- Учебни пособия:
- „Стрелкова подготовка- лекционен курс“, изд. Академия на МВР, 2000 г., в съавторство;
- „Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления – І-ва част.“, изд. Световит, София, 2010 г. - съавторство;
- „Практическо ръководство по криминалистика. Разкриване и разследване на престъпления – ІІ-ра част.“, изд. Световит, София, 2010 г. - съавторство;
- „Методически указания за използването на различните видове помощни средства, техническите характеристики и правилата за безопасност при употребата и съхранението им от полицейските органи.“ -№ Iз-1469 от 03.06 2011 г.- издадени от АМВР, в съавторство;
- „Запазване на местопроизшествие“- издания на български и на сръбски език, изд. НИКК, 2014 година


 Монографии:


- „Самозащита с пистолет“, Кабри, гр. София, 1999 г.;
- „Следи от огнестрелни оръжия“, Академия на МВР, гр. София, 2008 г.;
- „Огнестрелни оръжия със снижено ниво на звука и следи от използването им“, Издателство Строител, гр. София, 2012 г.;
Студия „Типични ситуации в полицейската дейност при използване на огнестрелно оръжие“, в сборника „МВР в навечерието на XXI век - предизвикателствата на реформата”, изд. „Горекспрес“, София 2000 г.


Статии и научни доклади, засягащи проблемите на стрелковата подготовка, съдебната балистика, раневата балистика, контратероризма и здравословните и безопасни условия на труд.
Ръководи от страна на АМВР провеждането на научни експерименти като част от научно- експерименталното проучване между ВМА и Академия на МВР на тема: „Балистична травма от стрелкови оръжия и експлозивни муниции“.
От 2012 година е ръководител на проекта „Изграждане на капацитет на експерти по криминалистика“ по програмата за „Българо-Швейцарска програма за сътрудничество” на обща стойност 1,176,470 CHF.
Бил е експерт в проект BG/07/IB/JH/04 „По-нататъшно укрепване на АМВР чрез уеднаквяване и стандартизация на професионалното обучение на служителите на МВР“, компонент 6 „Организация и провеждане на специализирано обучение за противодействие на организираната престъпност и тероризма“, 2010 г.
Пръв от АМВР започва да преподава на английски език по програма „Еразъм“ курсове от лекции в академиите на министерствата на вътрешните работи на Словакия (Братислава, 2013 г.) и Чехия (Прага, 2014 г.). Тематиката съдържа актуални въпроси на контратероризма и стрелковата подготовка на полицейски служители.
Преминал е различни обучения и специализации и е изнасял свои презентации на английски език в областта на стрелковата подготовка, контратероризма, съдебната балистика и международното полицейско обучение в следните държави: САЩ, Великобритания, Франция, Швейцария, Португалия, Нидерландия, Полша и други.
Член е на Асоциацията на полицейските началници.