Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

Академията на МВР обявява конкурси  за:

 

За заемане на академична длъжност „професор“ за държавен служител по § 86 ПЗРЗИДЗМВР

област на висшето образование:5. Технически науки; професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия; научна специалност: Техника на безопасността на труда и противопожарната техника; учебна дисциплина „Термодинамика и топлопренасяне при пожар“ в катедра „Управление на безопасността и превенция“ към факултет „Пожарна безопасност и защитана населението“ при Академията на МВР – един

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Документи - Академия на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник“, бр.10 от 05.02.2016 г.

 

Заемане на академична длъжност „доцент“ за държавен служител по § 86 ПЗРЗИДЗМВР

област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление 3.2. Психология; научна специалност „Психология“; учебни дисциплини „Професионална/полицейска психология“, „Организационна психология“, „Психология на управлението“, „Криминална психология“ и „Психология на разузнавателната дейност“ в катедра „Психология и управление на полицията“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР – един

 

Срок за подаване на документи - 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи - Академия на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник“, бр.10 от 05.02.2016 г.