Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

Обнародвани конкурси в "Държавен вестник“-Неофициален раздел бр. 65 от 19.08.2016 г. за заемане на академични длъжности в Академия на МВР

1. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент # за държавен служител по § 86 ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебни дисциплини „Оперативно-тактическа подготовка“, „Организация и тактика на защитата на обекти“, „Високорискови полицейски операции“, „Управление на противодействието на тероризма“ и „Теория на високорисковите операции“ в катедра „Специална полицейска тактика“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР.

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 202.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник“ -  Неофициален раздел бр. 65 от 2016г.

 

 

2. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност доцент # за държавен служител по § 86 ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебни дисциплини „Лична защита и физическа подготовка“, „Джу-джицу“, „Полицейска лична защита“ и „Използване на физическа сила и помощни средства“ в катедра „Специална полицейска тактика“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР.

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 202.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник“ -  Неофициален раздел бр. 65 от 2016г.

 

 

3. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на една академична длъжност главен асистент # за държавен служител по § 86 ПЗРЗИДЗМВР от област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебна дисциплина „Наблюдение и контрол на държавната граница“ и свързаните с нея учебни дисциплини в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР.

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“

Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 202.

Обявата е обнародвана в "Държавен вестник“ -  Неофициален раздел бр. 65 от 2016г.