Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности

Конкурси за заемане на академични длъжности в Академия на МВР по ЗРАСРБ

 

Публикувани обяви във вестник „24 часа“, бр. 73 от 16.03.2017 г.

1. Академията на МВР, обявява конкурс за заемане на 1 (една) академична длъжност „АСИСТЕНТ” за държавен служител по член 142, алинея 3, точка 1 от Закона за МВР от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, учебни дисциплини „Полицейско право” и „Опазване на обществения ред“ в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция”, обявен със заповед 4581з-270/27.02.2017 г. със срок 2 месеца от публикуването на обявата във вестник „24 часа“, бр. 73 от 16.03.2017 г. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 266; 02/98 29 202.

Класиране и Крайно класиране (срок 2 месеца)

 

 

Конкурси за заемане на академични длъжности в Академия на МВР по ЗРАСРБ

 

Публикувани във вестник „24 часа“, бр. 314 от 21.11.2016 г.

1. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на 2 (две) академични длъжности „АСИСТЕНТ” за държавни служители по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, учебна дисциплина „Наблюдение и контрол на държавната граница” в катедра „Опазване на обществения ред” към факултет „Полиция” при Академията на МВР, обявен със заповед 4581з-1046/20.10.2016 г. със срок 2 месеца от публикуването на обявата във вестник „24 часа“, бр. 314 от 21.11.2016 г. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 266; 02/98 29 202.

Класиране и Крайно класиране

 

 

 

2. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на 1 (една) академична длъжност „АСИСТЕНТ” за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, учебна дисциплина „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност” в катедра „Оперативно-издирвателна дейност” към факултет „Полиция” при Академията на МВР, обявен със заповед 4581з-1045/20.10.2016 г. със срок 2 месеца от публикуването на обявата във вестник „24 часа“, бр. 314 от 21.11.2016 г. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 266; 02/98 29 202.

Класиране и Крайно класиране

 

 


 

Конкурси за заемане на академични длъжности в Академия на МВР по ЗРАСРБ

Обнародвани конкурси в "Държавен вестник“-Неофициален раздел бр. 65 от 19.08.2016 г. за заемане на академични длъжности в Академия на МВР