Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

Академията на МВР обявява конкурси  за:

 

Доценти, висше училище, за заемане от служители по § 86 от ПЗРЗИДЗМВР по:

1. област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебна дисциплина „Контрол на пътното движение“ в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ – един.

2. област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана;  9.1. Национална сигурност; научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебна дисциплина „Организация и тактика на граничното наблюдение“ и „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“  в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР – един.

Срок за подаване на документи - 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник"

Документи - Академия на МВР, п.к.555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародван в "Държавен вестник", бр.57 от 28.07.2015 г.

 

Доцент, висше училище за лице, работещо по трудово правоотношение по:

област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Химия", учебна дисциплина "Химия", в катедра "Фундаментални и общоинженерни науки" към факултет "Пожарна безопасност и защита на населението".

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи - Академията на МВР, п.к.555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 32 от 05.05.2015 г.

 

Професор, висше училище по:


област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“, учебна дисциплина „Пожарна безопасност на отоплителни и вентилационни инсталации“ в катедра „Управление на безопасността и превенция“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – Академията на МВР, п.к.555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 94 от 14.11.2014 г.

 

 

Асистент, държавен служител по:


област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“.

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – Академията на МВР, п.к.555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 94 от 14.11.2014 г.

 

 

Доцент по:

област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Техника на безопасност на труда и противопожарна техника“, учебни дисциплини „Противопожарна тактика – Ічаст (Основи на оперативната тактика за гасене на пожари)“ и „Противопожарна тактика – ІІ част (Оперативната тактика за гасене на пожари в обекти)“ в катедра „Тактика“ към факултет„Пожарна безопасност и защита на населението“.

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – Академията на МВР, п.к.555, тел. 98 29 222.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 47 от 06.06.2014 г.

 

 

Главен асистент в рамките на притежаваната категория "Г" по:

област на висшето образование  9. Сигурност и отбрана (професионално направление 9.1. Национална сигурност), научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ по учебни дисциплини „Европейско полицейско сътрудничество“ и „Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“.

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – Академията на МВР, п.к.555, тел. 98 29 222.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 34 от 15.04.2014 г.