Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

Конкурси за заемане на академични длъжности в Академия на МВР по ЗРАСРБ

 

Публикувани във вестник „24 часа“, бр. 314 от 21.11.2016 г.

1. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на 2 (две) академични длъжности „АСИСТЕНТ” за държавни служители по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, учебна дисциплина „Наблюдение и контрол на държавната граница” в катедра „Опазване на обществения ред” към факултет „Полиция” при Академията на МВР, обявен със заповед 4581з-1046/20.10.2016 г. със срок 2 месеца от публикуването на обявата във вестник „24 часа“, бр. 314 от 21.11.2016 г. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 266; 02/98 29 202.
Изисквания към кандидатите:
1. Необходима минимална образователно-квалификационна степен – „магистър” ;
2. Област на висшето образование - всички от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС 125/24.06.2002 г.
3. Професионално направление - всички от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС 125/24.06.2002 г.
4. Минимален професионален стаж - не по-малко от 2 години на длъжности за държавен служител в МВР (Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР);
5. Да са държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР или по смисъла на §86 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР (ДВ. бр. 14 от 2015 г.), изпълняващи служебните си задължения на изпълнителска длъжност;
6. Да не са с влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или т. 5 от Закона за МВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата на подаване на заявленията за участие;
7. Да нямат образувано срещу тях дисциплинарно производство по реда на чл. 205, ал. 1 от Закона за МВР към крайната дата на подаване на заявленията за участие;
8. Да не са временно отстранени от длъжност;
9. Необходимо ниво за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация - да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност – „Секретно”;
10. Предимство е владеенето на английски език – ниво В1;
11. В 4 (четири) годишен срок след назначаването му, спечелилия конкурса кандидат следва да придобие образователна и научна степен „доктор”.

2. Академията на МВР – София, обявява конкурс за заемане на 1 (една) академична длъжност „АСИСТЕНТ” за държавен служител по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за МВР (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) от област на висшето образование: 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, учебна дисциплина „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на конвенционалната престъпност” в катедра „Оперативно-издирвателна дейност” към факултет „Полиция” при Академията на МВР, обявен със заповед 4581з-1045/20.10.2016 г. със срок 2 месеца от публикуването на обявата във вестник „24 часа“, бр. 314 от 21.11.2016 г. Документи – в Академията на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 266; 02/98 29 202.
Изисквания към кандидатите:
1. Необходима минимална образователно-квалификационна степен – „магистър” ;
2. Област на висшето образование – всички от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС 125/24.06.2002 г.
3. Професионално направление - всички от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС 125/24.06.2002 г.
4. Минимален професионален стаж - не по-малко от 2 години на длъжности за държавни служители - полицейски органи в МВР, изпълняващи оперативно-издирвателна дейност;
5. Да са държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР или по смисъла на §86 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗМВР (ДВ. бр. 14 от 2015 г.), изпълняващи служебните си задължения на изпълнителска длъжност;
6. Да не са с влязла в сила заповед за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 197, ал. 1, т. 4 или т. 5 от Закона за МВР и срокът на действие на наказанието не е изтекъл към крайната дата на подаване на заявленията за участие;
7. Да нямат образувано срещу тях дисциплинарно производство по реда на чл. 205, ал. 1 от Закона за МВР към крайната дата на подаване на заявленията за участие;
8. Да не са временно отстранени от длъжност;
9. Необходимо ниво за достъп до класифицирана информация по Закона за защита на класифицираната информация - да имат или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност – „Секретно”;
10. В 4 (четири) годишен срок след назначаването му, спечелилия конкурса кандидат следва да придобие образователна и научна степен „доктор”.

 

 

Конкурси за заемане на академични длъжности в Академия на МВР по ЗРАСРБ

 

Обнародвани конкурси в "Държавен вестник“-Неофициален раздел бр. 65 от 19.08.2016 г. за заемане на академични длъжности в Академия на МВР