Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

Академията на МВР обявява конкурси  за:

 

Главен асистент по:

 

област на висшето образование  9. Сигурност и отбрана (професионално направление 9.1. Национална сигурност), научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ по учебни дисциплини „Европейско полицейско сътрудничество“ и „Превенция на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“ към факултет „Полиция“.

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи – Академията на МВР, п.к.555, тел. 98 29 222.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 34 от 15.04.2014 г.