Навигация

Обявени конкурси

Академията на МВР обявява конкурси за заемане на академични длъжности:

 

Академията на МВР обявява конкурси  за:

 

 Професор във висше училище за лице, работещо по трудово правоотношение от :

 област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, научна специалност „Наказателен процес“, учебна дисциплина „Наказателно процесуално право“ в катедра „Наказателноправни науки“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР – 1 щатна бройка

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи - Академия на МВР, п.к. 555, тел.: 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародван в "Държавен вестник, бр.78 от 09.10.2015 г.

 

Доценти, висше училище, за заемане от служители по § 86 от ПЗРЗИДЗМВР по:

1. област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана; професионално направление 9.1. Национална сигурност; научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебна дисциплина „Контрол на пътното движение“ в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ – един.

2. област на висшето образование: 9. Сигурност и отбрана;  9.1. Национална сигурност; научна специалност: „Организация и управление извън сферата на материалното производство“; учебна дисциплина „Организация и тактика на граничното наблюдение“ и „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“  в катедра „Опазване на обществения ред“ към факултет „Полиция“ при Академията на МВР – един.

Срок за подаване на документи - 3 месеца от обнародването в "Държавен вестник"

Документи - Академия на МВР, п.к.555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародван в "Държавен вестник", бр.57 от 28.07.2015 г.

 

Доцент, висше училище за лице, работещо по трудово правоотношение по:

област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност "Химия", учебна дисциплина "Химия", в катедра "Фундаментални и общоинженерни науки" към факултет "Пожарна безопасност и защита на населението".

 

Срок за подаване на документи - 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи - Академията на МВР, п.к.555, тел. 02/98 29 246; 02/98 29 266.

Обявата е обнародвана в " Държавен вестник", бр. 32 от 05.05.2015 г.