Навигация

Процедури за заемане на академична длъжност

Процедури

Доцент по:

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство“, учебни дисциплини „Лична защита и физическа подготовка“, „Джу-джицу“, „Полицейска лична защита“ и „Използване на физически сили и помощни средства“


 

д-р Ивайло Николов Николов

 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на
 материалното производство“, учебни дисциплини „Оперативно-тактическа подготовка“, „Организация и тактика на защитата на обекти“, „Високорискови полицейски операции“,
 „Управление на противодействието на тероризма“ и „Теория на високорисковите операции“

 

д-р Марин Станчев Станчев

 

област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“,професионално направление 3.2. „Психология“, научна специалност „Психология“,учебни дисциплини „Професионална/полицейска психология“,„Организационна психология“, „Психология на управлението“,„Криминална психология“ и „Психология на разузнавателната дейност“

 

д-р Валери Денев Тодоров

 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на  материалното производство“, учебни дисциплини „Организация и тактика на граничното наблюдение“ и „Технически средства за граничен контрол и автоматизирани информационни системи“

 

д-р Станимир Петров Илиев


 

област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана“,професионално направление 9.1. „Национална сигурност“, научна специалност „Организация и управление извън сферата на  материалното производство“, учебна дисциплина „Контрол на пътното движение“

 

д-р Добромир Йотов Доков

 

 

Професор по:

 

област на висшето образование 5. „Технически науки“,професионално направление 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“, научна специалност  „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“, учебна дисциплина „Термодинамика и топлопренасяне“

 

доц. д-р инж. Димитър Тодоров Стоянов

 

област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.6. „Право“, научна специалност „Наказателен процес“ в катедра „Наказателноправни науки“ на факултет „Полиция"

 

доц. д-р Веселин Вучков