Навигация

Издателска дейност

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

      Като неделима част от учебната, научноизследователската, обществената и административната дейност в Академията на МВР се организира и осъществява редакционно-издателска дейност, участваща в националната ISBN система.
      Редакционно-издателската дейност се развива въз основа на утвърдени правила и традиции.
Академията на МВР издава
        - учебници, учебни помагала и др. материали, необходими за учебния процес;
        - монографии, студии и друга научна литература, свързана с научноизследователския и учебния процес;
        - годишник, научни бюлетини на отделните факултети и други периодични издания на АМВР;
        - рекламно-информационни материали за дейността на академията;
        - вътрешноакадемични нормативни актове и други документи, свързани с административната дейност на АМВР.
      Издаването на учебна литература има първостепенно значение. Тя участва и с най-голям брой заглавия. Издателската дейност е обвързана с научноизследователската дейност на структурните звена и на преподавателите, с процеса на създаване и развитие на собствен научен потенциал, с активната съвместна работа с академичните структури у нас и в чужбина. Създадени са условия за изява на млади научни работници, докторанти, студенти, проявяващи интерес към научната дейност.
      Периодичните издания - годишник и бюлетини на отделните факултети, са различни по вид и предназначение. Те взаимно се обвързват и допълват и отразяват развитието на научноизследователската дейност на Академията на МВР.
           Редакционно-издателската дейност е част от развитието и утвърждаването на висшето училище и форма за завоюване на престижност и публичност на академичното общество.

 

                                                                                                                

 

 Модулен печатен комплекс в Академията на МВР

           Основното предназначение на комплекса е да обслужва редакционно-издателската дейност на Академията на МВР, като осигури всички печатни материали, необходими за пълноценното протичане на учебния процес –
- учебници, учебни помагала и сборници, анкети, лекции, тестове;
- годишници, бюлетини, справочници и др. периодични издания;
- монографии, студии, изследвания, научни доклади, свързани с научноизследователската дейност на преподавателския състав;
- образци - материали на документи, свързани с административната дейност на служителите на АМВР и ползващи се като образци за учебния процес.
      Поради специфичния характер на обучението в АМВР (учебниците и учебните помагала по повечето специални дисциплини се издават единствено и само от Академията) външният вид и качеството на снимки, схеми, диаграми и друг илюстративен материал трябва да бъдат на такова ниво, което да позволява пълноценното усвояване на информацията от обучаванит

                                                                                                                

 

 В техническо отношение печатният комплекс се състои от:

  • модул за черно-бял печат с максимален капацитет до два милиона копия месечно;

 
печатен комплекс - модул за черно-бял печат

 

  • модул за цветен печат с максимален капацитет до двеста хиляди копия месечно;

            
централен контролер на печатането          печатен комплекс - модул за цветен печат


  • модул за подлепване и подвързване;


 
печатен комплекс - модул за подлепване и подвързване

  • модул за подрязване.

Излезе от печат монография на тема "Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм от Пътна полиция"

Излезе от печат новият учебник "Опазване на обществения ред"

Излезе от печат студия на тема "Условия и ред за продобиване на СУМПС"

Излезе от печат ново учебно помагало по дисциплина "Полицейско право"

Излезе от печат учебно помагало на тема Шенгенска информационна система

Излезе от печат нов учебник по дисциплината „Миграционен контрол”

Излезе от печат учебно помагало на тема „Движение на пътни превозни средства, управлявани от чуждестранни водачи“