Навигация

Прием

Драги кандидати за курсанти, студенти и докторанти

    За мен е чест и удоволствие да ви поздравя с “Добре дошли!” в електронния справочник на Академията на Министерството на вътрешните работи.
       Вярвам, че преди да потърсите информация за приема в нашия университет вие сте направили своя избор. Да се посветите на нелеката професия на защитници на националната сигурност, правовия ред и общественото спокойствие, на инженери по пожарна и аварийна безопасност. 
       Да ви подготвим като високопрофесионални специалисти, като бъдещи успешни служители на Министерството на вътрешните работи е мисията на нашето висше училище, на преподавателите и служителите от Академията на МВР.
       Специализираното образование, което вие ще получите, има дълга история. Хиляди са преминалите през аудиториите и учебните зали, които с чест и достойнство са отстоявали през годините служебния си и граждански дълг да пазят вътрешната сигурност на Република България.
       Желая ви от сърце да се наредите сред тях и младежкият ви избор да се превърне в призвание,  във ваша щастлива професионална съдба.

 

 

РЕКТОР  

 

     ПРИЕМ НА КУРСАНТИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

 

Наредбата за прием на курсанти, студенти и докторанти е в процес на утвърждаване. Проектът на Наредба е публикуван за обсъждане  в интернет страницата на МВР - http://www.mvr.bg/RegulatoryFramework/proekti.htm. Очаква се Наредбата да бъде обнародвана в Държавен вестник през месец април. Повече информация ще бъде налична тук и във Фейсбук страницата на Академията на МВР https://www.facebook.com/academy.mvr.bg, след обнародването на Наредбата.

 

Инструкции за кандидатстване, съгласно проекта за Наредба за прием - влизат в сила след обнародването на Наредбата в Държавен вестник

 

Специалности

 

Специалност

Образователно-квалификационна степен

Форма на обучение

Срок на обучение в години

Статут

1.

Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

2.

Гранична полиция

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

3.

Защита на националната сигурност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

4.

Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред

Магистър

Задочна

1,5

Студент

5.

Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност

Магистър

Задочна

1,5

Студент

6.

Публична администрация

Бакалавър

Задочна

4

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

7.

Пожарна и аварийна безопасност

Бакалавър

Редовна

4

Курсант

Задочна

5

Студент

Магистър

Задочна

1,5

Студент

2,5

Студент

Кандидатите за курсанти подлежат на специализиран подбор


В периода от 22 май до 28 юни 2017 г., кандидатите се явяват по график пред експертна лекарска комисия  за специализирано медицинско освидетелстване от Централната експертна лекарска комисия в Медицински институт - МВР, утвърден от неговия директор, а експертните заключения за годност се изпращат по служебен път в АМВР .
Проверката на физическата годност се провежда по график, утвърден от ректора на АМВР, в периода 23 май до 29 юни 2017 г., с резервни дати на 3 юли - 4 юли 2017 г., като се допускат само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване.
Психологичното изследване се провежда по график, утвърден от директора на Института по психология на МВР, в периода 25 май до 30 юни 2017 г., с резервни дати на 4 юли - 5 юли 2017 г. , като се допускат само кандидати, преминали успешно специализирано медицинско освидетелстване и проверка на физическа годност.

Кандидатите, подлежащи на специализиран подбор, подават документи в срок от влизане в сила на наредбата до 19 май 2017 г. включително, като дипломите на завършилите средно образование през 2017 г. следва да се представят в АМВР до 7 юли 2017 г. включително.


Кандидатите за курсанти подават следните документи:


1. заявление до ректора на АМВР, в което посочват по ред на желанията специалностите, квотите и формите на обучение, за които кандидатстват, съгласно Приложение № 5;
2. диплома или нотариално/официално заверено копие от нея за завършено средно образование, а завършващите през годината на кандидатстване - служебна бележка, удостоверяваща това обстоятелство; за диплома, издадена за завършено средно образование в чуждестранно училище - легализиран неин превод, и удостоверение за признато средно образование, регионално управление по образованието при МОН;
3. декларация за гражданство съгласно Приложение № 7;
4. автобиография;
5. свидетелство за съдимост за работа в МВР;
6. декларация за липса на образувано наказателно производство съгласно Приложение № 6;
7. удостоверение, издадено от Център за психично здраве (психо-неврологичен диспансер) по местоживеене, че лицето не страда от психично заболяване и не се води на диспансерен отчет;
8. декларация за съгласие за обработка на лични данни съгласно Приложение № 8;
9. документ за платена такса за кандидатстване.

 

Документите се подават от кандидатите за курсанти в областните дирекции на МВР и районните управления при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) по местоживеене


Балът за класиране на кандидатите за курсанти се образува като сума от:


1. общия успех от дипломата,
2. средния успех от държавните зрелостни изпити,
3. резултата от проверката за физическа годност, когато е над елиминаторния праг и изчислен като получените точки се умножат по коефициент 0,2;
4. резултата от теста за интелигентност, когато е над елиминаторния праг и изчислен като сборът от получените точки за всяка вярно решена задача се умножат по коефициент 0,04

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ

 

 Ректорат - факултет "Полиция", отдел "Учебна и информационна дейност" 

   тел.: 02/ 98 29 314,  98 29 238  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Младост-4", бул. Александър Малинов №1 - Карта

 

 Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението"

 тел.: 02/ 98 21 075  от 8.00 до 16.30 ч.
София, ж.к. "Илинден", ул. „Пиротска” № 171 - Карта