Навигация

Научноизследователска дейност

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В АКАДЕМИЯТА НА МВР

      Научноизследователската дейност в Академията на МВР има за цел създаването на нови научни знания и научно-приложни продукти за учебния процес и практическата дейност в МВР и други ведомства. Провеждането на научни и приложни изследвания е основна и неделима част от дейността на научно-преподавателския състав и докторантите при изпълнение на съответните планове, задачи, включително в резултат от сътрудничеството с други партньори. Тази дейност може да се извършва и от обучаваните, както и от специално назначени лица.
      Непрекъснато се усъвършенстват в информационно отношение учебният процес и научноизследователската дейност. Създадени са специализирани кабинети, лаборатории, автоматизирана система за наличните библиотечни единици, координационно се използва материалната база на научно-приложните институти на МВР за развитие на НИД.
      Академията на МВР организира и провежда научни конференции, симпозиуми, семинари и др., посветени на проблемите и задачите на учебния процес, научноизследователската и практическата дейност на службите на МВР.

 

Преподаватели за контакт с Фонд "Научни изследвания":

 

Факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" - проф. д-р Георги Ботев,  факултет ПБЗН - тел. 98 21075
      

Факултет "Полиция" - Радослав Мишков, катедра "Опазване на обществения ред", тел. 98 29374

 

ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

                                                                                                                

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2016 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ПРЕЗ 2015 Г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2012 г. 

 

  ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2011 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2010 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2009 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2008 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2007 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2006 г.

 

 ТЕМИ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЯТА НА МВР ЗА 2005 г.

 

 

 

БЮЛЕТИНИ НА ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

 

БЮЛЕТИНИ НА ФАКУЛТЕТ ПБЗН

 

ГОДИШНИК НА АКАДЕМИЯТА НА МВР